Diweddariad COVID-19

Ffydd, gobaith, cariad. 

Tŷ Bryngarw yw un o leoliadau priodasau gorau De Cymru, a nawr gallwch brofi holl swyn ac ysblander Tŷ Bryngarw o foethusrwydd eich cartref eich hun, gyda’n taith rithwir arbennig.

I wneud cais am eich taith chi, llenwch ein ffurflen ymholiad syml a bydd aelod o’n tîm priodasau arbenigol, ymroddgar yn cysylltu â chi.

Trefnu eich taith rithwir

Amdanom ni

Un o’r lleoliadau priodas mwyaf hardd yn ne Cymru sydd wedi ei leoli mewn 113 o erwau o barc gwledig. Y cefndir perffaith ar gyfer lluniau priodas drwy gydol y flwyddyn.

Sgroliwch i Lsawr

 Lluniau Beautiful

Lluniau Beautiful

Mae’r bont addurnol, y tŷ te dwyreiniol, a’r sioe goeth o goed, planhigion a blodau’r parc gwledig yn cynnig y gefnlen berffaith ar gyfer eich lluniau.

Y cyfan i chi trwy’r dydd a thrwy’r nos

Y cyfan i chi trwy’r dydd a thrwy’r nos

Mae’r cyplau yn cael defnydd neilltuol o’r lleoliad sy’n cyfuno cyfaredd hen blas â cheinder modern, i sicrhau y bydd diwrnod eich priodas yn wirioneddol arbennig.

Lleoliad llawn hanes


1500

1775

1910

1940

1993

Y Dechrau

Credir i Dy Bryngarw gael ei adeiladu yn y bymthegfed ganrif a’i ddefnyddio fel ffermdy; er nad oes dogfennau ar gael, ceir rhywfaint o dystiolaeth bensaernïol i gefnogi’r ddamcaniaeth hon.

1775

Ym 1775 rhoddodd John Popkin y ty a’i diroedd i’w chwaer Frances yn anrheg briodas pan briododd hi i mewn i deulu Traherne. Mae’n ymddangos y cafodd yr adeilad ei addasu’n helaeth yn ystod eu cyfnod nhw yno.

1910

Ym 1910, defnyddiodd y Capten Onslow Powell, Traherne, rai o'i gyfoeth i'w llogi, i ddatblygu gardd ddwyreiniol yn dir Bryngarw.

1940

Tua diwedd y 1940au gwerthwyd yr ystâd i ddyn busnes lleol, R S Hayes. Roedd ef a’i deulu’n byw yn y Tŷ tan ei farwolaeth ym 1959 pan gafodd y Tŷ ei werthu a’i gaffael gan Gyngor Dosbarth Trefol Ogwr a Garw gynt.

1993

Yn 1993 fe drawsnewidiwyd Tŷ Bryngarw yn westy gyda 19 ystafell wely ac, ynghyd â bwyty'r ystafell wydr, ychwanegwyd. Rhoddwyd trwydded i gynnal priodasau a daeth yn fan poblogaidd ar gyfer cynadleddau a seminarau.

Cyfnewid eich addunedau priodas neu ddathlu mewn steil

Cyfnewid eich addunedau priodas neu ddathlu mewn steil

Pa un a fyddwch yn cyfnewid addunedau yn Ystafell Traherne a’i harddull Ffrengig glasurol neu’n cynnal eich cinio priodas a’ch dathliadau gyda’r nos yn y babell fawr, gallwn addo y bydd ein tîm rheoli arbenigol yn rhoi’r sylw gorau oll i sicrhau bod yn eich diwrnod mor ddidrafferth â phosibl.

TREFNWCH YMWELIAD ARBENNIG I WELD Y LLEOLIAD
Ystafell Treharne

Ystafell Treharne

Yn ein hystafell seremonïau hynafol Ffrengig y byddwch yn cyfnewid eich addewidion, yng ngolau naturiol o’n ffenestri sy’n ymestyn o’r llawr hyd at y nenfwd, a chyda’n canwyllyriau syfrdanol sy’n dal y llygaid. Mae’r ystafell hon yn dal 120 o westeion ar gyfer eich seremoni.

Y Babell Fawr

Y Babell Fawr

Mae ein pabell fawr crand, gyda lle i 120 o bobl, yn strwythur solet sy’n sefyll yn falch trwy gydol y flwyddyn. Gyda llenni ysblennydd, bar mawr a llawr ddawnsio â goleuadau cynnil, dyma’r lle perffaith i chi fwynhau eich gwledd briodas a’ch dathliad gyda’r nos, lle gallwn rhoi le i hyd at 250 o westeion.

Bar

Bar

Mae’r bar, sydd wedi’i leoli yn y prif dŷ, yn lle perffaith i’ch gwesteion ymgynnull cyn eich seremoni neu wrth i gyrraedd o’r eglwys. Wedi’i addurno’n las â lledr, mae rhai wedi cymharu’r lle hwn â set Peaky Blinders. Mae’r rhan hon o’r tŷ yn troi’n rhywbeth arbennig yn ystod eich dathliadau gyda’r nos.

Yr Ystafell Wydr

Yr Ystafell Wydr

Ein hystafell wydr gyfareddol, sy’n edrych dros y 113 o aceri o dir y parc yr ydym yn falch o wedi ein lleoli ynddynt, yw lle y bydd eich derbyniad diodydd a canapés yn digwydd. Wedi’i haddurno’n hardd â rhagor o ganwyllyriau a soffas chesterfield cyfforddus, byddwch chi a’ch gwesteion hefyd yn mwynhau eich brecwast yn yr ystafell hon y bore canlynol.

Ystafell y Priodfab

Ystafell y Priodfab

Ystafell y Priodfab yw eich lle preifat chi i gasglu’ch meddyliau, hel atgofion gyda ffrindiau, a pharatoi ar gyfer diwrnod eich priodas. Ni sy’n darparu dewrder y botel, chi sy’n darparu’r gair i gall!

Lolfa’r Briodferch

Lolfa’r Briodferch

Ar gael i chi o 8am ar fore eich priodas, dyma eich ystafell ymwisgo breifat. Gallwch chi a’ch parti priodasol fwynhau brecwast a gwydryn bach wrth i’ch colurwyr a thrinwyr gwallt eich paratoi ar gyfer y diwrnod o’ch blaenau.

Ystafell Briodasol

Ystafell Briodasol

Bydd eich ystafell fis mêl yn barod i chi ar ddiwedd eich diwrnod hudol. Gyda phob moeth megis mentyll cynnes a sliperi meddal, yn y fan hon gallwch rannu hapusrwydd eich diwrnod arbennig gyda gwydryn bach, chi eich dau. 

Coetsiws

Coetsiws

Mae ein coetsiws cyfforddus wedi’i leoli tu cefn i Dŷ Bryngarw, ac yn cynnig pump ystafell ddwbl bob un â’i hystafell ymolchi ei hun ar gyfer eich gwesteion. Efallai yr hoffech chi ddechrau eich dathliadau’n gynnar ac ymgynnull gyda’ch parti priodasol yma y noson cyn eich diwrnod mawr. I gyd-fynd â’ch dathliadau, byddwn yn darparu bwffe a diodydd i chi am ddim.

Want to know more?

Eisiau gwybod mwy?